Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad kunnen alle ouders meedenken, meepraten en meebeslissen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap is iedere school verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Deze raad komt tot stand via verkiezingen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school.

Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de MR nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. In de wet op de medezeggenschap staat beschreven op welke gebieden de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Gemiddeld wordt er 6 keer per schooljaar in de avonduren vergaderd. Graag benadrukken wij, dat deze vergaderingen openbaar zijn en dus voor elke ouder toegankelijk.

Wanneer u graag een vergadering van de MR wil bijwonen, dan bent u van harte welkom. De agenda voor de vergadering wordt, evenals de notulen, op de website gepubliceerd. Naast de MR is er binnen Stichting OOG de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) waarin schooloverstijgende zaken worden besproken. Ook hierin is een afvaardiging van OBS Mettegeupel actief (ouders en team). De samenstelling van de MR voor dit schooljaar. 

Oudergeleding
Marieke van de Wetering (voorzitter)
Mark van het Land

Personeelsgeleding
Nelleke Willemsen (secretaris)
Celine Diepgrond

Notulen