Ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders nauw bij de school betrokken zijn. De informatie van ouders over hun kind en hun mening over de gang van zaken op school zijn voor de school van groot belang. Wij streven daarbij naar een open en eenduidige communicatie met de ouders. 

Daarnaast is ouderparticipatie bij een groot aantal praktische zaken onmisbaar.
Op verschillende manieren onderhouden we contact met de ouders over hun eigen kind:
  • rapportgesprek: uitnodiging voor een kort gesprek met de leerkracht naar aanleiding van  het rapport. Dit is een uitstekend moment om zelf vragen te stellen betreffende de vorderingen en het gedrag van uw kind;
  • ouders kunnen altijd bij de leerkracht (bij voorkeur aan het einde van de schooldag) of de directie terecht om een afspraak te maken om te spreken over hun kind. Omgekeerd zal de school dit ook doen, wanneer daar aanleiding toe is.

   
Ouderbetrokkenheid in de klas

We vinden het van belang, dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs op onze school. Via de infobulletins blijft u op de hoogte van activiteiten waarbij uw hulp gevraagd wordt. Hulp in de klas ziet er als volgt uit:

 
Klassenouder

In elke groep is een ouder die als contactpersoon fungeert tussen ouders en leerkracht bij praktische zaken. Zo kan deze ouder bijvoorbeeld het vervoer voor de groep regelen bij uitstapjes. Bij bijzondere gelegenheden zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op deze ouder. Hij zal op zijn beurt een beroep doen op andere ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt er een oproep gedaan aan de ouders om zich als klassenouder te melden

Hulpouders bij andere activiteiten

Wij maken graag gebruik van uw hulp bij o.a. feesten, vervoer, sportdagen, spelen, excursies, in de bibliotheek en bij computerlessen.
 

Ouderbetrokkenheid op het niveau van de school

Wij vinden het belangrijk, dat ouders betrokken worden bij besluiten die genomen moeten worden. Dit gebeurt o.a. door:
  • ouders in de medezeggenschapsraad (MR)
  • ouders in de ouderraad (OR)
Daarnaast proberen we door informatieverstrekking door middel van brieven en het infobulletin ook andere ouders op de hoogte te houden; niet iedereen kan immers zelf actief zijn.