Veelgestelde vragen

 
1.    Mettegeupel staat voor eigentijds onderwijs. Wat betekent dat?

Uw kind groeit op in een snel veranderende
wereld. We geven onze leerlingen daarom niet alleen kennis mee voor de toekomst. Maar ook vaardigheden die in deze eeuw belangrijk zijn. Zoals onderzoeken, samenwerken, problemen oplossen, creatief denken en omgaan met ICT. 
In ons onderwijs vind je dit terug. Kinderen krijgen van jongs af aan al opdrachten waarbij ze moeten samenwerken en waarbij we ze uitdagen om hun creativiteit in te zetten. De resultaten hiervan presenteren ze bijvoorbeeld bij ‘De breek van de week’. 

2.    Hoe worden kinderen gevolgd in hun leerprestaties en ontwikkeling?

We volgen uw kind vanaf de eerste start op onze school. Bij de kleuters gebruiken we ons observatiesysteem KIJK. Alle facetten van de ontwikkeling van uw kind worden afgezet tegenover het “gemiddelde kind”. Vanaf groep 3 volgen we de kinderen met de Cito-toetsen. Deze worden in januari en juni afgenomen. Verder werken we met Snappet (tablet onderwijs). Hiermee volgen we dagelijks de vorderingen van de kinderen en krijgen we snel inzicht in hun ontwikkeling. De leerkrachten kunnen voor kinderen die extra oefening nodig hebben werkpakketten klaarzetten. Door deze aanpak kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van uw kind.

3.    Welke extra aandacht is er voor kinderen die moeite hebben met leren of juist heel goed kunnen leren?

We werken volgens het zogeheten IGDI model. Dit betekent dat onze leerkrachten de klassen in 3 groepen verdelen:
-kinderen die weinig instructie nodig hebben; deze kinderen gaan snel aan de slag met zelfstandig werken.
-kinderen die  gebaat zijn met een normale instructie.
-kinderen die een langere instructie nodig hebben. Zij  krijgen de instructie nog op een andere manier aangeboden en maken verwerken meer lesstof in het bijzijn van de leerkracht.
Meerbegaafde kinderen krijgen minder gewone lesstof en juist meer verbredings- en verdiepingsopdrachten. Om hen extra uit te dagen gebruiken we het zogeheten MIND programma.
 

4.    Aan wat voor soort kennis en vaardigheden besteedt Mettegeupel veel aandacht?

Taal en rekenen zijn een belangrijk fundament van ons onderwijs en krijgen veel aandacht. Uw kind groeit op in een snel veranderende en gedigitaliseerde wereld. Beroepen veranderen en kennis veroudert. De samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst vraagt daarom van mensen die niet alleen over kennis beschikken. Maar ook om mensen die in ontwikkeling blijven en hun kennis en vaardigheden blijven vernieuwen. Op Mettegeupel leggen we hiervoor de basis. We leren kinderen te leren. We stimuleren ze initiatief te nemen en stappen te zetten in hun zelfstandigheid. Maar ook om samen te werken. In onze school zie je dan ook vaak kinderen samen op een rustige plek met elkaar aan opdrachten werken.

5.    Hoe is het inspectierapport?

Mettegeupel heeft het basis arrangement. Dat wil zeggen dat de school het vertrouwen van de inspectie heeft. De inspectie monitort op afstand de resultaten. 1 keer per 4 jaar bezoekt de inspectie onze school.

6.    Krijgen de kinderen huiswerk?

Ja. In de onderbouw krijgen kinderen incidenteel huiswerk. In de midden en bovenbouw wordt dit langzaam maar zeker uitgebouwd. Ouders kunnen ook altijd om extra oefenstof vragen.

7.    Wat doet Mettegeupel om pesten tegen te gaan?

We surveilleren altijd met 2 medewerkers buiten het gebouw. Ze zijn duidelijk zichtbaar. Als we problemen signaleren tussen kinderen dan gaat de leerkracht zo snel mogelijk met de betrokken kinderen in gesprek.
Kinderen weten dat ze ook altijd bij de intern begeleider en bij de directeur terecht kunnen als ze het gevoel hebben dat ze gepest worden. Verder is aan Mettegeupel een gedragsspecialist verbonden. Deze kan door leerkrachten worden ingeschakeld om mee te denken en te zoeken naar oplossingen.

8.    Wat zijn de schooltijden?

We hebben een continu rooster: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten we om 8.30 uur de lessen en is de school om 14.30 uur uit. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit.

9.    Wat biedt Mettegeupel op het gebied van bewegen en sporten?

De kinderen uit groep 1-2 gymmen op school in de speelzaal. De overige groepen gymmen 1 per week in de gymzaal  op sportpark de Rusheuvel. De kinderen zorgen zelf voor gymschoenen en douchen na het sporten (m.u.v. de kleuters).

10.    Is er naschoolse opvang?

Ja.  De opvang wordt verzorgd door: Avem biedt voor- en naschoolse opvang op onze school. Meer informatie is te vinden op: www.avem-kinderopvang.nl. Telefonisch bereikbaar via: 0412-405030.

11.    Hoe is de communicatie met ouders georganiseerd?

Heeft u specifieke vragen over uw kind, dan kunt u altijd snel terecht bij de leerkracht. Met grote regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt naar alle ouders gemaild en sinds schooljaar 2019-2020 via Schoudercom. Verder heeft de school een Facebookpagina en Twitter, waar regelmatig nieuwe posts op geplaatst worden. 3 x per jaar zijn er oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind. Er zijn ook thema-avonden waarvoor ouders uitgenodigd worden.

12.    Wat wordt er van mij als ouder verwacht?

Uw betrokkenheid is van groot belang. Samen met u dragen we zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind. Als ouder kunt u ook met uw kennis en inzet meehelpen in de school. Zo kunt u activiteiten begeleiden of anderszins hand- en spandiensten verlenen. Verder kunt u zitting nemen in de ouderraad (zij organiseert samen met leerkrachten activiteiten) of medezeggenschapsraad (zij denkt mee en adviseert bij beleidsontwikkelingen van de school).

13.    Wanneer en hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Voor de school is het prettig dat nieuwe kinderen ruim van te voren worden aangemeld. We kunnen dan de komst van het kind goed voorbereiden en inschattingen maken van hoe groot de groepen worden. Als u interesse hebt in onze school, dan verzorgt onze directeur graag een rondleiding. Een afspraak hiervoor kunt u maken telefonisch (0412-628004) of per mail (directie.obsmettegeupel@saamscholen.nl). Wilt u uw kind direct inschrijven dan kunt het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt dan het formulier invullen, uitprinten en ondertekend naar de school sturen of afgeven.